מנהג אכילת פשטיד”א – קוגל בשבת
ע’ רמ’א או’ח ס’ רמ’ב “יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו לאכול מולית”א שקורין פשטיד”א בליל שבת זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה (מהרי’ל) ולא ראיתי לחוש בזה.”
וע’ש במשנה ברורה וז’ל “שהיה מכוסה למעלה ולמטה. בטל ואף זה מכוסה הבשר בין דפי העיסה: ולא ראיתי וכו’. ובמקומותינו המנהג לאכלן[שירי כנסת הגדולה]:”
לפי זה זו משמע לא כקוגל שיש בימינו אלא כמו “דלי רול”!
ע’ יעב’ץ בסידורו אות ד’ “המדקדקין נהגולאכול מוליתא זכר למן שהיה מכוסה ודומה כמונח בקופסא, וכן נהג אבי מורי הגאון חכם צבי זצ’ל”
וע’ לרמ’א זו טעם למנהג לקכול בליל שבת אבל עדיין מה טעם לאכול ביום שבת?
ע’ תוס’ ערבי פסחים ק: ד’ה שאין
ע’ יומא פ’ יוה’כ וברדת הטל

Based on the idea that once an object has been used for a mitzvah it acquires a cholos kedushah which is proper to continue to draw upon. There is a minhag of using the leftover challah to make a kugel for the following Shabbat.

more kugels according to amount of sifrei torah…

Advertisements